foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku

Stanovy Slovenského klubu chovateľov ridgebackov

STANOVY SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV RIDGEBACKOV

1. Právna povaha a postavenie klubu, štatutár
a) Slovenský klub chovateľov ridgebackov (ďalej len "SKCHR") je dobrovoľná chovateľská organizácia, združujúca najmä chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemena Rhodesian Ridgeback (ďalej len RR).
b) SKCHR je občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a vznikol na dobu neurčitú.
c) SKCHR sa organizačne zaraďuje medzi chovateľské kluby Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len SPZ).
d) SKCHR pôsobí v SR s cieľom zabezpečiť zdokonaľovanie a rozvoj chovu plemena, jeho propagáciu, a oprávnené potreby a záujmy ich majiteľov a chovateľov.
e) Štatutárom klubu je predseda spoločne s podpredsedom.

2. Poslanie, činnosť a úlohy klubu
V zmysle poverenia SPZ riadi chov plemena Rhodesian Ridgeback – štandard FCI č. 146. Klub v rámci tohto poverenia zodpovedá SPZ za riadenie chovu, poradenskú činnosť a kontrolu chovu tohto plemena.
Pre zdokonaľovanie a rozvoj plemena RR plní klub hlavne nasledujúce úlohy a činnosti:
a) Ustanovuje podmienky chovu plemena RR s cieľom zušľachťovať plemeno v súlade s platným štandardom plemena z hľadiska exteriéru a povahových vlastností, pri využívaní najnovších poznatkov z anatómie, reprodukčnej biológie a genetiky. Za týmto účelom vydáva Chovateľský a bonitačný poriadok, organizuje bonitácie, výstavy, vykonáva kontroly vrhov a sleduje zdravie chovných párov a odchovov.
b) eviduje a archivuje potrebnú chovateľskú dokumentáciu,
c) spolupracuje so zahraničnými klubmi chovateľov, napríklad v oblasti výmeny chovateľských skúseností a podobne,
d) úzko spolupracuje s organizáciou, prostredníctvom ktorej je zabezpečené zastúpenie slovenskej kynológie v Fédération Cynologique Internationale (FCI) a prostredníctvom ktorej je organizované kynologické výstavníctvo
e) zabezpečuje propagáciu chovu psov a propagáciu plemena RR, zabezpečuje odbornú výchovu a vzdelávanie svojich členov, napríklad formou odborných školení a prednášok, zverejňovaním odborných článkov v klubovom periodiku alebo na klubovej webovej stránke, zovšeobecnením a sprostredkovaním skúseností chovateľov a majiteľov psov a podobne,
f) zabezpečuje priebežnú informovanosť členov klubu v oblasti chovu, výstavníctva, odborných poznatkov a plnení úloh formou klubového periodika alebo klubovej webovej stránky,
g) hospodári so zverenými prostriedkami,
h) venuje sa športovej činnosti, organizuje športové akcie a súťaže,
i) činnosť klubu musí byť v súlade so záväznými právnym predpismi, s platnými stanovami a ostatnými poriadkami klubu a nadriadených orgánov.

Názov, sídlo, pôsobnosť, logo klubu
3. Názov: Slovenský klub chovateľov ridgebackov

4. Sídlo klubu: Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava Staré Mesto

5. Pôsobnosť: územie Slovenskej republiky

6. Logo: zobrazuje štylizovanú podobu dvoch hláv RR. Zásadné zmeny vo vyobrazení podliehajú schváleniu členskej schôdze.

Členstvo
7. Členstvo v klube je dobrovoľné. Počet členov je neobmedzený.

8. Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci RR na základe prihlášky, a to:
a) občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len SR), (riadni členovia)
b) občania iných štátov (hosťujúci členovia),
c) právnické osoby,
d) čestní členovia.

9. Členom klubu nemôže byt' ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez preukazov o pôvode.

10. Záujemcov o členstvo v klube prijíma Správna rada klubu (ďalej len SRK). V prípade zamietnutia prihlášky má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na Členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou o jeho členstve. SRK o prijatí nových členov nerozhoduje v čase 30 dní pred konaním Konferencie alebo mimoriadnej Konferencie. O prihláškach doručených v čase 30 dní pred konaním Konferencie alebo mimoriadnej Konferencie rozhodne až novozvolená SRK.

11. Každý člen klubu obdrží pri vstupe do klubu členský preukaz SKCHR a SPZ.

12. Členovia klubu platia raz ročne členský príspevok vo výške odsúhlasenej členskou schôdzou.

13. Členský príspevok musí byť uhradený do konca januára toho roka, za ktorý je platený.

14. SRK môže tých, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub, chov, prípadne propagáciu plemena, navrhnúť za čestných členov. Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou Konferencia. SRK môže navrhnúť za čestných členov aj tých záujemcov o plemeno, ktorí nemajú trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Čestní členovia neplatia členské poplatky.

15. Členstvo v klube zaniká:
a) smrťou člena,
b) vystúpením člena,
c) nezaplatením členského poplatku do stanoveného termínu,
d) vylúčením člena pre porušenie členskej disciplíny.

16. Členovia klubu majú právo:
a) hlasovať, voliť a byt' volení do orgánov klubu (okrem čestných členov, hosťujúcich členov, členov do 18 rokov a právnických osôb),
b) požívať všetky výhody poskytované klubom, ak splnia podmienky stanovené pre udeľovanie týchto výhod a nie sú v disciplinárnom konaní v zmysle bodov 48. – 50. týchto stanov
c) podávať dopyty, návrhy a sťažnosti orgánom klubu,
d) byť informovaní o činnosti klubu a hospodárení klubu.
e) zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom,
f) obracať sa s chovateľskými problémami na členov chovateľskej rady a na hlavného poradcu chovu,
g) odvolať sa v prípade vylúčenia do 15 dní na Členskú schôdzu (prostredníctvom Kontrolnej a revíznej komisie (ďalej len KRK).

17. Povinnosti členov:
a) uhradiť stanovený členský príspevok,
b) dodržiavať predpisy, uznesenia a prijaté zásady súvisiace s členstvom v klube a chovom psov,
c) hlásiť akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube (zmena mena, adresy, e-mailu, informácie o chovných psoch v jeho vlastníctve atď.),
d) dodržiavať členskú disciplínu a v prípade výzvy KRK s ňou spolupracovať.

18. Orgány klubu:
a) Konferencia,
b) Členská schôdza klubu,
c) Správna rada klubu (SRK),
d) Kontrolná a revízna komisia klubu (KRK).

Konferencia
19. Konferencia klubu je najvyšším orgánom klubu. Zvoláva sa pravidelne raz za päť rokov. Zvoláva ju SRK, ktorá rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania, najmenej 30 dní pred konaním Konferencie. SRK je povinná vybrať také miesto a čas Konferencie, aby bol predpoklad maximálnej účasti členov, a teda aj uznášaniaschopnosti Konferencie.

20. Návrhy na zmeny a doplnenie programu Konferencie môžu členovia podať písomne alebo elektronicky najmenej 7 dní pred konaním Konferencie. O ich zaradení do programu rozhodne nadpolovičná väčšina riadnych členov prítomných na konferencii. Ústne návrhy na zmenu a doplnenie programu počas Konferencie nie sú možné.

21. Konferencia je uznášaniaschopná, ak sa na ňu prezentuje aspoň 30% riadnych členov klubu a zostáva uznášaniaschopná do konca jej konania. Ak sa prezentuje menej, ako 30% riadnych členov klubu, Konferencia je neschopná uznášania. SRK je povinná zvolať mimoriadnu Konferenciu v náhradnom termíne, najskôr 1 mesiac po termíne konania neuznášaniaschopnej Konferencie a najneskôr do 3 mesiacov

22. Mimoriadna Konferencia je uznášaniaschopná, ak sa na ňu prezentuje aspoň 30% riadnych členov klubu a zostáva uznášaniaschopná do konca jej konania. Zvoláva sa aj, ak o to písomne požiada aspoň 30 % riadnych členov klubu alebo o zvolaní rozhodne vyšší orgán. SRK rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 30 dní vopred. Návrhy na zmeny a doplnenie programu mimoriadnej Konferencie môžu členovia podať písomne alebo elektronicky najmenej 7 dní pred konaním mimoriadnej Konferencie. O ich zaradení do programu rozhodne nadpolovičná väčšina riadnych členov prítomných na mimoriadnej konferencii. Ústne návrhy na zmenu a doplnenie programu počas mimoriadnej Konferencie nie sú možné.

23. Konferenciu a mimoriadnu Konferenciu riadi SRK. O rokovaní a uznesení sa spíše zápisnica.

24. Zastupovanie splnomocnením sa povoľuje len v prípade najbližšieho rodinného príslušníka, osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, alebo člena klubu s hlasovacím právom a je potrebné úradne overené splnomocnenie, pričom jeden prítomný hlasujúci môže byť splnomocnený len k jednému zastupovaniu.

25. Do pôsobnosti Konferencie patrí:
a) schvaľovať zmeny Stanov klubu a Volebný a hlasovací poriadok,
b) prerokovávať a schvaľovať správu SRK o činnosti a hospodárení za uplynulé volebné obdobie,
c) určovať zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období,
d) voliť na ďalšie obdobie SRK a KRK,
e) prerokovávať návrhy členov klubu, vyšších orgánov a organizácií,
f) rokovať a uznášať sa o ďalších otázkach určených Konferencii stanovami klubu,
g) uznášať sa o zrušení klubu dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
h) schvaľovať návrhy na odmeňovanie podľa bodu 58. e).

Členská schôdza klubu
26. Členskú schôdzu zvoláva SRK spravidla raz ročne, alebo ak o to požiada aspoň 30 % riadnych členov klubu. SRK rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 30 dní vopred.

27. Návrhy na zmeny a doplnenie programu Členskej schôdze môžu členovia podať písomne alebo elektronicky najmenej 7 dní pred konaním Členskej schôdze. O ich zaradení do programu rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania Členskej schôdze, sa bude hovoriť len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina riadnych členov prítomných na členskej schôdzi.

28. Zastupovanie splnomocnením sa povoľuje len v prípade najbližšieho rodinného príslušníka, osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, alebo člena klubu s hlasovacím právom a je potrebné úradne overené splnomocnenie, pričom jeden prítomný hlasujúci môže byť splnomocnený len k jednému zastupovaniu.

29. Členskú schôdzu riadi SRK. O rokovaní a uznesení sa spíše zápisnica

30. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na ňu prezentuje aspoň 30% riadnych členov klubu a zostáva uznášaniaschopná do konca jej konania..

31. Členská schôdza nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov:
a) rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a členov proti vylúčeniu z klubu,
b) rozhoduje o odvolaní sa členov proti disciplinárnemu opatreniu SRK
c) rozhoduje o zmenách vo výstavnom poriadku SKCHR,
d) rozhoduje o výške členských a chovateľských poplatkov,
e) rozhoduje o výške finančnej odmeny pomocným orgánom klubu,
f) rozhoduje o návrhoch na odmeňovanie podľa bodu 58. d),
g) prerokováva návrhy členov klubu, vyšších orgánov a organizácií,
h) prerokováva správu SRK a KRK o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie,
i) podáva návrhy Konferencii na odmeňovanie členov,
j) schvaľuje chovateľský a bonitačný poriadok, ktorý pripravila a schválila chovateľská rada,
k) volí zastupujúceho člena SRK v prípade pozastavenia výkonu funkcie aktuálne zvolenému členovi SRK Kontrolnou a revíznou komisiou

Správna rada klubu (SRK)
32. Je v období medzi dvoma Konferenciami najvyšším správnym orgánom klubu. SRK má 5 členov v zložení: predseda, podpredseda, hlavný poradca chovu, ekonóm, tajomník. Do SRK môže byť volená iba jedna osoba z najbližších rodinných príslušníkov alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. SRK sa za svoju činnosť zodpovedá Konferencii klubu.

33. SRK je orgán volený tajným hlasovaním na Konferencii. Voľba sa riadi Volebným a hlasovacím poriadkom SKCHR. Kandidátom na funkciu člena SRK môže byť iba riadny člen SKCHR. Kandidátom na funkciu Hlavný poradca chovu – HPCH môže byť iba člen s minimálne 5 ročným členstvom v klube a chovateľ s odchovom minimálne 5 vrhov RR.

34. SRK sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. SRK riadi a zvoláva predseda alebo podpredseda najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania. Zasadnutie SRK je možné zvolať aj v prípade, ak sa na tom uznesú traja členovia SRK. SRK je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. O rokovaniach a uznesení sa spisuje zápisnica. Zasadnutí SRK sa môže s poradným hlasom zúčastňovať predseda kontrolnej a revíznej komisie klubu alebo ním poverený člen Kontrolnej a revíznej komisie.

35. Neodkladné veci môže vybaviť SRK elektronicky – per rollam hlasovaním.

36. Do pôsobnosti SRK patrí:
a) presadzovať poslanie klubu,
b) pripravovať' a zabezpečovať Členskú schôdzu a Konferenciu klubu,
c) zabezpečovať plnenie uznesení Členskej schôdze, Konferencie klubu, prípadne vyšších orgánov,
d) plánovať činnosť klubu a zostavovať finančný rozpočet na príslušný rok,
e) podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov,
f) zabezpečovať podujatia klubu a menovať členov organizačných výborov klubových akcií,
g) zriaďovať chovateľskú radu a výcvikovú radu (prípadne sekcie klubu) a pomocné orgány klubu, menovať ich členov a stanoviť princípy fungovania,
h) zabezpečiť prostredníctvom klubovej ročenky alebo webovej stránky klubu informovanosť členov klubu o činnosti klubu,
i) navrhovať rozhodcov pre posudzovanie na výstavách a podujatiach klubu,
j) zastupovať klub pri rokovaniach s vyššími orgánmi SPZ, s inými domácimi a zahraničnými organizáciami,
k) podávať návrhy v oblasti chovu a výcviku vyšším orgánom,
l) v prípade potreby zvolať členskú schôdzu alebo mimoriadnu Konferenciu klubu,
m) uhradiť členský poplatok SPZ za členov klubu, ktorí nie sú členmi SPZ (kolektívneho člena),
n) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny a riešiť porušenie stanov klubu, resp. i predpisov nadriadených orgánov,
o) prerokovávať prijaté prihlášky nových členov klubu,
p) prerokovávať návrhy na vylúčenie a vylúčiť člena klubu v prípade porušenia členskej disciplíny, resp. mu pozastaviť členstvo, podávať návrhy na KRK na disciplinárne konania, predkladať odvolania členskej schôdzi,
q) menovať bonitačnú komisiu a určiť čas a miesto bonitácie,
r) rozhodovať o odvolaniach majiteľov bonitovaných jedincov proti rozhodnutiam bonitačnej komisie,
s) stanoviť výšku poplatkov (okrem členských a chovateľských poplatkov) a efektívne narábať s finančnými prostriedkami SKCHR,
t) schvaľovať návrhy na odmeňovanie na Konferencii a Členskej schôdzi v zmysle bodu 58 týchto stanov
u) navrhovať Členskej schôdzi klubu výšku finančného ohodnotenia pomocných orgánov klubu,
v) menovať zástupcov do Kynologickej rady SPZ.

37. Povinnosťou SRK je:
a) svojou činnosťou napĺňať poslanie klubu,
b) reprezentovať klub navonok ako na národnej, tak na medzinárodnej úrovni,
c) zabezpečiť pre členov klubu administratívny styk medzi klubom a nadriadenými orgánmi,
d) sprostredkúvať členom prostredníctvom klubovej ročenky alebo klubovej webovej stránky nové odborné poznatky z chovu RR, výsledky rokovaní s SPZ a Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ),
e) postúpiť odvolanie člena proti disciplinárnemu postihu Kontrolnej a revíznej komisii a Členskej schôdzi klubu, prípadne Konferencii,
f) predkladať Členskej schôdzi a Konferencii podrobnú správu o činnosti,
g) poskytnúť odpoveď na žiadosti členov o poskytnutie informácií o činnosti klubu a hospodárení klubu elektronickou alebo písomnou formou do jedného mesiaca od doručenia žiadosti,
h) po skončení volebného obdobia odovzdať do 30 dní všetku agendu (písomnú aj elektronickú) novozvolenej SRK.

38. Predseda
a) reprezentuje klub navonok i vo vnútri klubu, koná v mene klubu spoločne s podpredsedom,
b) riadi činnosť SRK, Členských schôdzí a Konferencií,
c) udržuje oficiálne styky s inými kynologickými organizáciami a nadriadenými orgánmi,
d) pozýva rozhodcov na posudzovanie výstav organizovaných SKCHR,
e) za svoju činnosť sa zodpovedá Konferencii,
f) riadi sa zákonmi SR, stanovami klubu a rozhodnutiami SRK,
g) predseda klubu môže delegovať niektoré svoje kompetencie na ďalšieho člena SRK,
h) pri hrubom porušení stanov, chovateľského poriadku alebo poškodzovaní mena klubu môžu členovia KRK predsedovi pozastaviť výkon funkcie a dať návrh na jeho odvolanie z funkcie na najbližšiu Členskú schôdzu,
i) predsedu volia členovia klubu na Konferencii, v prípade pozastavenia funkcie predsedu (KRK) sa nový zastupujúci predseda klubu zvolí na najbližšej Členskej schôdzi,
j) vo funkcii predsedu môže člen klubu zotrvať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

39. Podpredseda
a) zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti,
b) spolupracuje s predsedom a ostatnými členmi SRK,
c) pre výkon funkcie podpredsedu platia body  38 .– h) a i).

40. Hlavný poradca chovu – HPCH
a) je člen klubu zvolený pre túto činnosť na základe jeho odborných znalostí,
b) zvoláva chovateľskú radu za účelom schôdze, prípadne on-line konferencie, ktorú riadi,
c) vedie agendu odchovov SKCHR a agendu zdravotných testov a priebežne ju poskytuje spravodajským médiám klubu,
d) vystavuje „Odporúčania na párenie“,
e) organizuje bonitácie klubu,
f) vykonáva kontroly vrhov tak, ako aj vybraní členovia Chovateľskej rady,
g) poskytuje chovateľom odborné rady a je nápomocný pri riešení chovateľských problémov,
h) nemá právo negovať žiadosť chovateľa o vystavenie odporúčania na párenie, ak chovateľom vybraný krycí pes spĺňa podmienky Chovateľského a bonitačného poriadku. Na žiadosť majiteľa chovnej suky môže len odporučiť zmenu,
i) je povinný oboznamovať s výsledkami chovu SRK a členskú základňu klubu,
j) je povinný upozorniť SRK a KRK na chovateľsky neetické priestupky chovateľov alebo na hrubé porušovanie chovateľských princípov klubu,
k) pre výkon funkcie HPCH platia body 38.- h) a i).

41. Ekonóm
a) je zodpovedný za ekonomiku, financie a podklady pre účtovníctvo klubu,
b) má prístupové právo k účtu klubu, je však povinný vopred požiadať o schválenie platieb z klubového účtu predsedu,
c) upozorňuje SRK na nezaplatené platby, v tomto smere spolupracuje s  HPCH a tajomníkom klubu,
d) pravidelne predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení klubu, Konferencii predkladá správu o hospodárení za volebné obdobie,
e) účtovné doklady a evidenciu poskytuje k nahliadnutiu a vykonaniu kontroly SRK, KRK, nadriadeným orgánom klubu, ako i orgánom oprávneným zo zákona,
f) vedie evidenciu majetku klubu,
g) fyzicky odovzdáva po skončení volebného obdobia účtovnú evidenciu zástupcovi novozvolenej SRK,
h) môže viesť účtovníctvo klubu v prípade, že má na to potrebné odborné znalosti, v opačnom prípade účtovníctvo klubu môže viesť aj externá fyzická alebo právnická osoba, nečlen klubu, ktorého ustanoví SRK,
i) pre výkon funkcie ekonóma platia body 38 – h) a i).

42. Tajomník
a) vedie administratívu a archivuje všetky písomnosti klubu,
b) spracováva a eviduje zápisnice zo všetkých zasadnutí SRK, členských schôdzí a pod.,
c) vyhotovuje a eviduje prezenčné listiny z akcií klubu,
d) zabezpečuje pozvánky, materiály a inú korešpondenciu a expeduje poštu,
e) vedie a priebežne aktualizuje zoznam členov klubu,
f) zabezpečuje v spolupráci s SKJ a SPZ potrebnú agendu súvisiacu s konaním klubových výstav, súťaží, bonitácií a pod.,
g) v spolupráci s HPCH vedie chovateľskú agendu a zabezpečuje administratívny styk s hlavnou plemennou knihou,
h) spolupracuje s informačnými médiami klubu a ekonómom,
i) archivuje všetky písomnosti klubu (aj v dátovej forme),
j) pre výkon funkcie tajomníka platia body 38. – h) a i).

Kontrolná a revízna komisia (KRK)
43. KRK je orgán volený tajným hlasovaním na Konferencii, je 3-členná, skladá sa z predsedu a dvoch členov. Kandidátom na funkciu člena KRK môže byť iba riadny člen SKCHR. Do KRK nemôže byť volená osoba žijúca v domácnosti s členom SRK.
a) v spolupráci s SRK rieši sťažnosti členov klubu,
b) kontroluje plnenie uznesení Konferencie klubu a dodržiavanie stanov klubu a dbá na dodržiavanie stanov a ostatných noriem klubového života všetkými členmi klubu,
c) v prípade porušenia členskej disciplíny predkladá SRK návrhy na kárne konanie,
d) 1x do roka vykonáva kontrolu hospodárenia a predkladá správu o činnosti Členskej schôdzi,
e) predkladá Členskej schôdzi a Konferencii podrobnú správu o činnosti Kontrolnej a revíznej komisie a návrhy opatrení,
f) za svoju činnosť sa zodpovedá Konferencii klubu,
g) ostatnú činnosť podrobne upravujú dokumenty nadriadených orgánov.

Pomocné orgány klubu
44. Chovateľská rada
a) pozostáva z členov klubu, ktorí svojimi skúsenosťami a vedomosťami vedia a chcú byť nápomocní chovu a chovateľom v rámci SKCHR,
b) stretnutie chovateľskej rady zvoláva HPCH, schádza sa spravidla 2-krát do roka, v neodkladných prípadoch môže byť zvolaná aj prostredníctvom internetu – on-line konferencia; stretnutia chovateľskej rady sú neverejné,
c) poskytuje chovateľom odborné rady a je nápomocná pri riešení chovateľských problémov,
d) upozorňuje SRK a KRK na chovateľsky neetické správanie alebo na hrubé porušovanie chovateľských princípov klubu členmi klubu,
e) vyjadruje sa k chovateľským otázkam a predkladá návrhy na SRK,
f) predkladá správu Členskej schôdzi a Konferencii klubu v zastúpení HPCH,
g) svojou činnosťou sa zodpovedá SRK,
h) funkčné obdobie chovateľskej rady koreluje s funkčným obdobím SRK, po zvolení novej SRK Konferenciou klubu má nová SRK povinnosť nanovo vymenovať chovateľskú radu, či už v pôvodnom alebo zmenenom zložení,
i) Chovateľská rada je oprávnená mať zastúpenie v bonitačnej komisii a prostredníctvom svojich členov vykonávať kontroly vrhov, prípadne byť prítomná pri čipovaní šteniat.

Redakčná rada klubu
45. Redakčnú radu ustanovuje SRK, pričom členovia SRK môžu byť členmi redakčnej rady. Zodpovedá sa za svoju činnosti SRK.

46. Redakčná rada:
a) na požiadanie SRK vypracováva klubovú ročenku,
b) sprostredkováva najnovšie poznatky týkajúce sa problematiky chovu a držania RR doma i v zahraničí,
c) aktualizuje klubovú web stránku a FB-fanpage alebo iné on-line médiá určené na prezentáciu klubu a klubových aktivít,
d) sprostredkováva styk s odbornými kynologickými periodikami a informuje ich o klubovom živote s cieľom propagácie klubu navonok.

Členská disciplína a kárny poriadok
47. SRK dbá o dodržiavanie členskej disciplíny, eviduje priestupky proti členskej disciplíne.

48. Disciplinárnym orgánom pre členov klubu je SRK. Proti rozhodnutiu SRK sa člen môže odvolať na najbližšiu členskú schôdzu prostredníctvom písomného odvolania na KRK, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia SRK.

49. Disciplinárnym orgánom pre členov SRK je KRK. Proti rozhodnutiu KRK sa člen SRK môže odvolať na najbližšiu členskú schôdzu prostredníctvom písomného odvolania na KRK, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

50. Pri riešení porušení a previnení sa primerane použijú predpisy zastrešujúceho orgánu – SPZ.

Hospodárenie klubu
51. Funkcie v SRK sú vykonávané bezplatne. Funkcie pomocných orgánov klubu môžu byť finančne odmeňované.

52. Náklady spojené s činnosťou klubu sú financované z členských príspevkov, poplatkov a príspevkov sponzorov.

53. Príspevky a poplatky:
a) zápisné a členské poplatky,
b) poplatky za akcie organizované klubom,
c) príjmy z hospodárskej činnosti, poplatky za chovateľský servis,
d) dotácie,
e) dobrovoľné príspevky a dary.

54. V prípade omeškania úhrady týchto príspevkov a poplatkov zo strany člena klubu (s výnimkou členského poplatku), je možné vyrubiť poplatok za omeškanie vo výške 10 % dlžnej sumy za každý aj započatý mesiac.

55. Príspevok sponzora je dobrovoľne darovaná suma, služba poskytnutá zdarma, vecný dar alebo iná forma pomoci.

56. Všetky príjmy a výdaje klubu musia súvisieť s činnosťou klubu v zmysle cieľa a poslania klubu.

57. Klub vedie vyrovnané hospodárenie.

Odmeňovanie
58. Tí, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o činnosť v klube, chov, alebo propagáciu plemena, môžu byť navrhnutí na odmenenie:
a) písomná pochvala (udeľuje SRK),
b) čin roka (udeľuje SRK),
c) pes roka, chovateľská stanica roka (udeľuje SRK),
d) písomné poďakovanie a vecný dar (udeľuje Členská schôdza),
e) mimoriadne – čestné členstvo SKCHR (udeľuje Konferencia).

Záverečné ustanovenie
59. Ustanovenia, ktoré neobsahujú tieto stanovy, upravujú:
a) Stanovy SPZ, SKJ a FCI,
b) Chovateľský a bonitačný poriadok SKCHR,
c) Výstavný poriadok SKCHR,
d) Volebný a hlasovací poriadok SKCHR.

60. V prípade úmrtia alebo odstúpenia člena voleného do SRK alebo KRK jeho povinnosti preberajú ostatní členovia SRK alebo KRK. V prípade, že sa SRK alebo KRK stane nefunkčná, SRK je povinná zvolať do 30 dní mimoriadnu Konferenciu s jediným bodom programu – voľba novej SRK, alebo KRK.

61. V prípade, že dôjde v dobe platnosti týchto stanov k zmene v predpisoch vyšších orgánov a organizácií, pričom tieto zmeny budú v rozpore s článkami týchto stanov, platia predpisy nadriadených orgánov a legislatívy SR.

62. SRK je oprávnená k vysvetleniu stanov klubu, ako aj k vydávaniu vnútorných vykonávacích predpisov.

63. V obzvlášť dôležitých otázkach klubu, pri ktorých je dôležitý názor všetkých členov klubu, môže SRK vypísať referendum. SRK zašle písomne požadované otázky všetkým členom klubu. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 členov klubu. Výsledok referenda má pre SRK len odporúčajúci charakter.

64. Doručovaním, oznamovaním, podávaním na účely týchto stanov sa akceptuje písomná – papierová forma, ako aj elektronická – mailová forma.

65. Tieto upravené stanovy nadobúdajú:
a) platnosť schválením uznesenia na Konferencii SKCHR konanej dňa 18.09.2021.
b) účinnosť vzatím na vedomie Ministerstvom vnútra SR.

 

Dňom schválenia týchto stanov, strácajú platnosť:

Zmeny a doplnky  schválené Mimoriadnou konferenciou uznesením 17.10.2015
Zmeny a doplnky schválené Výročnou členskou schôdzou uznesením dňa 5.12.2014.
Zmeny a doplnky schválené Výročnou členskou schôdzou uznesením dňa 5.12.2009. 
Zmeny a doplnky schválené Výročnou členskou schôdzou uznesením dňa 15.5.2004. 
Zmeny a doplnky  schválené Výročnou členskou schôdzou uznesením dňa 23.09.2000.                        _____________________                                     ________________________ 

                     Mgr. Milan Lukačín /predseda                                  Dana Müllerová/podpredseda

 

 

 

Stanovy SKCHR - scan

Stanovy SKJ

Stanovy FCI

 

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu 2024

PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2024

19.10.2024 (sobota)
JUBILEJNÁ XXX. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKCHR
Rozh. psy+BOB: Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Rozh. suky: Sara Venturelli (IT) - kennel HARMAKHIS WISDOM
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

20.10.2024 (nedeľa)
VÝROČNÁ XXX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozh. psy+BOB: Sara Venturelli (IT) - kennel HARMAKHIS WISDOM
Rozh. suky: Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

10.2024 ev. 11.2024
BONITÁCIA SKCHR

Čítanosť článkov
2507321

Práve tu je 226 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Naši sponzori

Hlavný sponzor

XXIX. ŠV SKCHR 2024

Pro Plan Logo RGB 2023

O nás

logoSlovenský klub chovateľov ridgebackov (ďalej SKCHR) zastrešuje plemeno Rhodesian Ridgeback (RR).
Vznikol za účelom riadeného chovu plemena v roku 1994. Klub zastrešujú organizácie:
fci logologo skj text smalspz logo

Poradenstvo v chove

IMG 0839

Poradenstvo v chove

Od zdravého šteniatka s rodokmeňom, cez krycieho psa a chovnú sučku, až po vitálneho veterána.

SOS Ridgeback

Sample image 2

SOS Ridgeback

Nie každý Ridgeback má v živote štastie. Niektorí hľadajú nový domov alebo sa stratili.